יום רביעי, 05 אוגוסט 2020
דף הבית  ס מידע כללי  ס הודעות המחוז  ס חוק לשכת עורכי הדין (תיקון 32)

חוק לשכת עורכי הדין (תיקון 32)

הדפס
24.1.2010
חוק לשכת עורכי הדין (תיקון 32)

הנדון: חוק לשכת עורכי הדין (תיקון 32), התשס"ח – 2008 (להלן: "התיקון")

ביום 3.7.2008 פורסם תיקון מס' 32 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א – 1961 (להלן: "החוק"), אשר שינה באופן מהותי את הדין המשמעתי של עורכי הדין.

להלן סקירה חלקית של השינויים המהותיים הרלוונטיים, ואולם מומלץ לקרוא בעיון רב את התיקון כולו:

א. הסמכות להגשת קובלנות - סעיף 63 לאחר התיקון קובע, כי הסמכות להגשת קובלנות תהיה בידי ועדת האתיקה המחוזית או ועדת האתיקה הארצית (במקום ועד המחוז או הועד המרכזי).            
סעיף זה יכנס לתוקף שנה לאחר פרסום החוק, היינו, החל מיום 3.7.2009 הקובל יהיה ועדת האתיקה המחוזית או ועדת האתיקה הארצית.

ב. פומביות הדיונים בבתי הדין למשמעת – סעיף 65א אשר הוסף בעקבות התיקון קובע, כי בית הדין המשמעתי ידון בפומבי. לבית הדין הסמכות לדון בדלתיים סגורות בעניין מסויים, כולו או חלקו, בהתאם לחריגים המפורטים בס"ק (ב). כמו כן, כאשר הדיון הנו בדלתיים סגורות, לבית הדין הסמכות לקבוע, כי אדם או קבוצה של אנשים יהיו נוכחים בעת הדיון, כולו או מקצתו, וכן המתלונן רשאי כי אדם נוסף, לפי בחירתו, יהיה נוכח עימו בדיונים.                 
סעיף זה חל על קובלנות אשר הוגשו החל מיום פרסומו של החוק, היינו, בקובלנות אשר הוגשו לאחר יום 3.7.2008 תתאפשר נוכחות קהל.

ג. העמדת פסק דין לעיון הציבור – סעיף 69ב אשר הוסף בעקבות התיקון קובע, כי הלשכה תעמיד לעיון הציבור כל פסק דין של בית הדין המשמעתי, בציון שמו של הנאשם, ותאפשר לכל המעוניין בכך לקבל העתק מפסק הדין. עם זאת, לבית הדין המשמעתי האפשרות להורות על איסור פרסום.        
סעיף זה חל על קובלנות אשר הוגשו החל מיום פרסומו של החוק, היינו, ניתן להעמיד לעיון הציבור  את פסקי הדין בקובלנות אשר הוגשו לאחר יום 3.7.2008.

אין באמור בתיקון כדי לבטל את הוראות סעיף 69(ב) לחוק, על פיו פסק דין הכולל עונש של השעיה בפועל או הוצאה מהלשכה יפורסם, כולו או חלקו, עם ציון שם הנאשם.

ד. ערכאת ערעור – סעיף 71 לאחר התיקון לחוק קובע, כי על פסק הדין של בית הדין המשמעתי הארצי ניתן לערער לבית המשפט המחוזי בירושלים (במקום בית המשפט העליון).
סעיף זה חל על ערעור על פסק דין של בית הדין המשמעתי הארצי שמוגש ביום תחילתו של החוק, יום 3.7.2008, ואילך.

ה.  ביצוע פסקי דין – סעיף 72 לאחר התיקון לחוק קובע, כי ביצוע פסק דין לא יעוכב רק בשל כך שניתן לערער עליו או שעוד לא תמו כל ההליכים בערעור שהוגש על פסק הדין. כן נקבע, כי בית הדין המשמעתי או בית הדין שלערעור (במידה והוגש ערעור) או בית המשפט שלערעור (במידה והוגש ערעור) רשאים להורות על עיכוב ביצועו של פסק הדין עד להכרעה בערעור או עד למועד מוקדם מזה שיקבע.           
תוקפו של סעיף זה הנו מיידי, היינו, החל מיום פרסומו של החוק, יום 3.7.2008, כל פסק דין שינתן יבוצע באופן מיידי, מבלי שיש צורך להמתין כי יהפוך לחלוט.