יום רביעי, 05 אוגוסט 2020
דף הבית  ס אתיקה  ס טיפול בתלונות  ס טיפול בתלונות בענייני אתיקה

טיפול בתלונות בענייני אתיקה

הדפס
1.1.3000

הטיפול בתלונות על ידי ועדת האתיקה המחוזית של ועד מחוז תל אביב והמרכז

הדין המשמעתי של עורכי הדין וכן פעילותה של לשכת עו"ד ומוסדותיה מוסדרים בחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א - 1961 (להלן: "החוק"), והכללים שהותקנו על פיו.

במידה וברצונך להתלונן על התנהגות של עורך דין שפעל, לכאורה, בניגוד לכללי האתיקה של לשכת עורכי הדין, עליך לשלוח כתב תלונה בכתב - העתק למזכירות וכן העתק/ים נוסף/ים לעורך/כי הדין בעניינם מוגשת התלונה - לכתובת:

ועדת האתיקה המחוזית
במחוז תל אביב והמרכז
לשכת עורכי הדין
רחוב דניאל פריש 10
ת.ד. 34022, תל אביב 61340

התקשורת עם ועדת האתיקה נעשית בכתב בלבד באמצעות הדואר או הפקס. לא ניתן לקבל תלונות באמצעות הדואר האלקטרוני.

בכתב התלונה יש לציין את שמו המלא של עורך הדין, מספר רישיון אם ידוע, וכן כל פרט מזהה אחר, וכן לפרט באופן ברור את מלוא העובדות המהוות את העבירה לכאורה, וכן לצרף כל אסמכתא רלוונטית לתמיכה בגרסה ובטענות.

תלונה המוגשת נגד עו"ד מטופלת על ידי ועדת האתיקה המחוזית במחוז בו נמצא משרדו של עו"ד (הארץ מחולקת לחמישה מחוזות משפטיים: ירושלים, ת"א והמרכז, חיפה, באר שבע, ומחוז הצפון. לעניין זה ראה רשימת הערים במחוז ת"א).

הדיונים בוועדת האתיקה מתנהלים בדלתיים סגורות, ללא נוכחות מי מהצדדים לתלונה, ותוכנן חסוי. החלטות הוועדה מתקבלות על יסוד מלוא המסמכים המצויים בפניה, וכן בהתאם לפרטים נוספים שוועדת האתיקה מוצאת לנכון לדרוש ממי מהצדדים בהתאם לסעיף 6 לכללי לשכת עורכי הדין (סדרי הדין בבתי הדין המשמעתיים), התשע"ה - 2015.

החלטות ועדת האתיקה המחוזית נשלחות באמצעות הדואר אל הצדדים.


במידה וועדת האתיקה המחוזית תחליט לגנוז את כתב התלונה, ניתן לפנות, בהתאם לסעיף 63 לחוק, לגופים נוספים הרשאים להגיש קובלנה לבית הדין המשמעתי בשל עבירת משמעת: ועדת האתיקה הארצית, היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה.   


אם לאחר בדיקת ובחינת התלונה על ידי ועדת האתיקה המחוזית ימצא, כי יש בסיס לנקיטת צעדים משמעתיים נגד עו"ד, תוגש קובלנה לבית הדין המשמעתי במחוז. העונשים אשר בית הדין המשמעתי מוסמך להטיל מפורטים בסעיף 68, 68א. ו 69 לחוק.


הדיונים בבית הדין המשמעתי המחוזי יתנהלו באופן פומבי, למעט במקרים המנויים בסעיף 65א לחוק.


ערעור על פסק דין של בית הדין המשמעתי המחוזי יוגש לבית הדין המשמעתי הארצי. ערעור על פסקי דין של בית הדין המשמעתי הארצי יוגש לבית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לערעורים פלילים. בקשת רשות ערעור על פסקי הדין של בית המשפט המחוזי בירושלים תוגש ברשות לבית המשפט העליון.


יודגש, כי בתי הדין המשמעתיים מוסמכים לדון בעיניי משמעת בלבד. אין לוועדות האתיקה ולבתי הדין המשמעתיים סמכויות של בתי המשפט בתובענות אזרחיות או פליליות.

 

ניתן לפנות בכל שאלה למזכירות ועדת האתיקה בטלפון: 03-6905555 או בפקס: 03-6918074.

 

התלונה תבורר רק עפ"י 'נוהל טיפול בתלונות ע"י ועדת האתיקה למחוז ת"א והמרכז, תשע"ה – 2015'   -  

לנוהל המלא -  לחץ כאן

לטופס הגשת תלונהלחץ/י כאן   

יובהר, כי אי קיום פרט פורמאלי של הנוהל אינו פוסל את ההליך המשמעתי.

 

 

נוהל טיפול בתלונות אתיקה (ניגוד עניינים)

במקרים מסוימים, לנוכח זהות הניהול ועדת אתיקה מחוזית עשויה להימצא בניגוד עניינים אשר לא יאפשר לה לטפל בתלונה מסוימת.

במצב זה, ועדת האתיקה המחוזית תעביר את התלונה לטיפול ועדת האתיקה הארצית.

ועדת האתיקה הארצית תהא רשאית לטפל בתלונה בעצמה, או להעבירה לוועדה מחוזית אחרת, כפי שיקבע ע"י יו"ר ועדת האתיקה הארצית.

לנוהל המלאלחץ/י כאן